Malala logo

Какво Ви предлагаме

Терапиите, които предлага Центъра са в две форми според желанията на родителите и възможностите на децата след първоначалната им оценка - индивидуална и групова.

Престоят в груповите занимания зависи както от възможностите на детето, така и от подходящи по възраст и етап на развитие деца, с които би могло да се сформира групова работа. Занятията с групов характер не заместват индивидуалните занимания, а само ги допълват.

Продължителността на една групова терапия е не повече от 4 часа, като заниманията са определени в график съгласно работното време на Центъра - преди обед и следобед. С цел ефективна работа, възможност за индивидуален подход и специално вниамние към всяко дете, максималния брой на децата в една група е максимум 4 деца. Работата и обучението на децата се редува с известен брой минути за релаксиране, познавателни игри и забавление.

Индивидуалните терапии в Центъра са с продължителност 1час и 10 мин, като в тях е включена работа с детето - 50 мин, обратна връзка и консултиране с родители/настойници, обмяна на съвети и обсъждане на домашна подготовка.

 

Основните направления на услугите са обособени в следните групи:

Терапии на комуникативните нарушения при деца

Тези услуги са от значение за  развиване  и подобряване на комуникативните умения при децата. Включват основни дейности като:

Игри, речеви задачи и упражнения, чрез които се въздейства върху:

> обема на концентрация и внимание
> развитие на мисленето и въображението
> развитие и обогатяване н а речника
> дишане и моторика

Логопедична терапия:

> Артикулационна терапия
> Дихателна и фонационна терапия
> Аутизъм и вторични нарушения в развитието на устния език
> Други

Тези услуги се реализират от логопед. В повечето случаи те се предлагат първоначално индивидуално, с тенденция да преминат в групови занимания.

Адаптиране на деца за работа в група

Тези услуги включват подпомагане на деца и родители на деца, на които предстои постъпване в учебно заведение и имат следните проблеми:

> затруднения с ученето
> трудности при преминаване от една към друга задача
> забавяне в развитието на речта, езика или моторните умения
> физическа непохватност или очевидна невнимателност
> импулсивност и липса на самоконтрол
> слаба „аз-представа“
> свръхчувствителност или понижена чувствителност
> не харесва или избягва задачи свързани с фината моторика
> затруднения в осъществяването на преходи от една ситуация към друга
> затруднения в общуването
> труден контрол върху поведението си
> трудности при насочване на огромната им енергия в конкретни дейности
> манипулативно поведение
> безучастност и мълчание
> слабо развит усет за тялото

Тези услуги се реализират от психолог. В повечето случаи те се предлагат първоначално индивидуално, с тенденция да преминат в групови занимания.

Услуги за деца със специални потребности свързани с развлечения и отдих

Тези услуги предлагаме с идеята децата да учат чрез игра на открито /при подходящи условия/ и включват различни авторски програми на специалистите. За целта терапевтичен център „МАЛАЛА“ разполага със собствен уютен двор с ограничен достъп с оглед безопасността на децата.

В организирането на работата по предоставянето на услугите на Терапевтичния център се предвижда:
> първоначална оценка
> изготвяне на лично досие на ползвателя на услугата, информацията в което се съхранява при пълна конфиденциалност
> провеждане на екипни срещи за планиране на грижите и етапно обсъждане на постигнатите резултати
> индивидуални планове за работа
> заключителни оценки и изготвяне на съответните статуси /психологични, логопедични/

Други проблеми, при които можем да окажем помощ на децата

Тези услуги имат за цел придобиване на знания и умения, преодоляване на специфични проблеми в детското поведение като:

> наличие на социални  проблеми
> наличие на  емоционални проблеми
> нежелание на детето да общува с околните
> трудности при създаване на контакти и приятелства с други деца
> агресивно поведение
> трудности при последователност от движения
> често става и не спазва правила
> своеволни деца
> инатливи деца
> непокорни деца
> автоагресивно или предизвикателно поведение
> двигателно безспокойство
> дефицит на внимание
> затруднено овладяване на учебния материал
> чести сцени и раздразнителност
> малък обем на паметта
> непредсказуеми емоционални изблици

Екипът и формата /индивидуална или групова/ за реализация на тези услуги са различни в зависимост от проблема и темите на работа. В екипа могат да бъдат включвани психолог и/или логопед.